GDPR

*plats för övergripande GDPR text

Information
Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter.

Personuppgifter som har avidentifierats, krypterats eller pseudonymiserats men som kan användas för att på nytt identifiera en person fortsätter att vara personuppgifter och omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som har gjorts anonyma på så sätt att den enskilda personen inte, eller inte längre, kan identifieras anses inte längre vara personuppgifter. För att uppgifter verkligen ska vara anonymiserade, måste anonymiseringen vara oåterkallelig.

Den allmänna dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oavsett vilken teknik som används för behandlingen av uppgifterna – den är teknikneutral och gäller både för automatiserad och manuell behandling, förutsatt att uppgifterna organiseras utifrån på förhand definierade kriterier (t.ex. alfabetiskt). Det spelar heller ingen roll hur uppgifterna lagras – i ett IT-system, genom videoövervakning eller på papper. I samtliga fall faller personuppgifterna under de skyddskrav som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen.

Exempel på personuppgifter

  • ett namn och efternamn
  • en hemadress
  • en e-postadress såsom namn.efternamn@företag.com
  • ett id-kortsnummer
  • platsinformation (t.ex. platsfunktionen på en mobiltelefon)*
  • en IP-adress
  • kakor*
  • reklamidentifieraren på din telefon
  • uppgifter som innehas av ett sjukhus eller en läkare och som skulle kunna vara en symbol som fungerar som en unik identifikation av en person

Information om Stiftsgården Åkersbergs personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Stiftsgården Åkersberg är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som stiftsgården behandlar.

Denna information gäller Stiftsgården Åkersbergs kamerabevakning som sker i anslutning till Andrum Spa i Höör. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Stiftsgården Åkersberg har utrustat Andrum Spas lokaler och faciliteter med kamerabevakning som innefattar inspelning av bild- och ljudupptagning. I den mån en person på bild- eller ljudupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Stiftsgården Åkersbergs personal och besökare samt skydda stiftsgårdens egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

 

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning.

 

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att Stiftsgården Åkersbergs intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för.

 

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst.

 

Endast ett fåtal behöriga personer på Stiftsgården Åkersberg har tillgång till det inspelade materialet. Stiftsgården Åkersberg kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 7 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

 

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Stiftelsen Lunds stiftsgård, org. nr. 845000-1394, med adress Box 199, 243 23 Höör, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att Stiftsgården Åkersberg raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

 

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

 

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på bg.svensson@akersberg.se eller per brev till adressen ovan. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra erbjudanden och få information om alla våra aktiviteter & spännande evenemang!